Хасэм теухуауэ


Хабзэр зехьэным, Адыгэбзэр гъэбзэным хущIэкъу Хасэ. Адыгэр адыгэ зыщIыж Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Адыгэбзэмрэ, Хабзэмрэ. Адыгэбзэ тIурымылъыжмэ, Хабзэ тхэмылъыжмэ адыгэ лъэпкъри щыIэжынукъым. Ижь ижьыж лъандэрэ Хабзэмрэ, Адыгэбзэмрэ адыгэ лъэпкъыр зэгурегъаIуэ, зы ещI, зырегъэужь, нэгъуэщIхэм щапхъэ яхуэхъууэ егъэпсэу. Ди Хабзэмрэ, ди Анэдэлъхубзэмрэ ещIэкъуауэ хъуащи аращ лъэпкъри дэхуэха щIэхъур.
Нобэ псом нэхърэ нэхъыбэу адыгэ лъэпкъыр дыхуэныкъуэщ Адыгэбзэмрэ, Адыгэ Хабзэмрэ къэщIэращIэжыну.
Адыгэ Хабзэр дгъэлажьэжмэ, Адыгэбзэр дгъэбзэрабзэжмэ Адыгагъэри къэушыжынщ, цIыхугъэр ипэ ищыжынщ, адыгэ лъэпкъыр лъэ быдэкIэ мы гъащIэшхуэм дыхэувыжынщ.